top of page
  • Writer's pictureMR. RAZOR

#9 Bradata Aukcija

Dragi prijatelji,

Danas bih Vam želio zahvaliti što putujete sa mnom sve ovo vrijeme. Naša su putovanja dosada bila raznovrsna i uključivala su brojne zanimljive destinacije i pojedince. Danas ćemo se zadržati na aerodromu jer ću Vas odvesti u konferencijsku dvoranu u kojoj ću Vam prepričati svoje posljednje putovanje i dojmove koje nosim.

-       MR. RAZOR, je li ovo samo danas?

-       Želio bih da danas uživate u danu, a ja ću Vas na vrijeme obavijestiti o svim promjenama u voznome redu. Naravno, ukoliko promjena uopće bude. Sada bih Vas zamolio da me slijedite do Konferencijske dvorane i udobno se smjestite jer ima jako puno mjesta – ovdje bi vjerojatno stali svi putnici iz moja dva aviona.

-       MR. RAZOR, na kojem si kontinentu bio?

-       Dragi prijatelji, danas ću Vam ispričati priču s destinacije do koje možete doći automobilom za 90 minuta.

-       Jesi li bio u Gorskom kotaru u nekim špiljama?

-       Nisam. Bio sam u Splitu, na Bradatoj aukciji.

-       MR. RAZOR pa ja sam svoju bradu obrijao u tvome barbershopu za Bradatu aukciju.

-       Svaka čast! I hvala svima koji su se uključili u ovu humanitarnu akciju bilo brijanjem ili doniranjem za nečiju bradu.

-       Kako je bilo u Splitu?

-       Teško je to opisati riječima. Čak i kada bih Vam pokazao videosnimke koje imam, ne biste mogli doživjeti koliko je dobre energije taj dan prošlo prostorom u kojem se odvijala Bradata aukcija.                                    I ne samo dobre energije: koliko je emocija taj dan bilo u zraku! Neki su se ljudi rastali od svoje brade nakon više od deset godina i rekli su da ih njihova djeca neće prepoznati kada se vrate kući. Moj prijatelj Šunje je obrijao glavu kako bi podržao sve one koji su se borili i koji će se boriti s karcinomom.

-       A koliko si ljudi obrijao?

-       Ukupno je bilo više od stotinu i dvadeset obrijanih brada, a zajedno sa svojim kolegama trudio sam se da svatko tko se dođe obrijati uživa kada sjedne u stolicu.

-       MR. RAZOR, kakva je bila atmosfera?

-       Kako je vrijeme prolazilo, atmosfera je bila sve bolja, ne sjećam se kada sam zadnji put bio na takvoj fešti. Baš je bila fešta, pogotovo nakon kraja utakmice i Hajdukove pobjede.                                                                Dragi prijatelji, dok gledate slike s Bradate aukcije koje se izmjenjuju na platnu, zamolio bih Vas da mi nešto obećate.

-       HOĆEMO!

-       Danas želim da obećate sami sebi da ćete se brinuti za svoje zdravlje i svoju dobrobit.

-       Pa to nije teško, MR. RAZOR!

-       To znači da ćete svi koji ste mlađi od 30 godina barem jednom u dvije godine otići na ultrazvuk testisa da provjerite je li sve u redu. Čak i ako bi vam nešto otkrili, ishodi liječenja su izvrsni. Baš zato vas molim da odete i podržite svoje prijatelje koje nisu večeras s nama u ovoj dvorani da se pregledaju.

-       MR. RAZOR, tome i služe prijatelji.

-       Sve vas koji ste navršili pedesetu godinu života bih zamolio da redovito provjeravate PSA parametar u krvi kako bismo bili sigurni da je s vašom prostatom sve u redu.

-       Nije problem, reći ćemo doktorici da nam i to napiše kada vadimo krv.

-       I na kraju, ali ni u kojem slučaju najmanje važno: želim Vas zamoliti da se ne bojite razgovarati o Vašim problemima. Da kada Vam bude teško popričate s prijateljom, partnerom ili ako želite svratite do brijačnice. To možda neće uspjeti riješiti sve probleme, ali postoje ljudi koji su educirani da nam pomognu da nama i svima oko nas bude bolje. Nemojte se bojati pitati pomoć jer to nije znak Vaše slabosti nego znak da želite napredovati i biti bolji!

 

Do sljedećeg susreta na aerodromu ili u brijačnici, pozdravlja Vas

 

Vaš prijatelj,

MR. RAZOR

 

 


 


 

 

Dear friends,

Today, I would like to thank you for travelling with me all this time. Our journeys have been diverse, including numerous interesting destinations and individuals. Today, we will linger at the airport as I take you to the conference room, where I will share the story of my latest journey and the impressions I carry.

- MR. RAZOR, is this just for today?

- I would like you to enjoy the day today, and I will inform you in time about any changes to the schedule if there are any. Now, please follow me to the Conference Room and make yourselves comfortable; there is plenty of space – all passengers from my two planes could probably fit here.

- MR. RAZOR, which continent have you been to?

- Dear friends, today I will tell you a story about a destination you can reach by car in 90 minutes.

- Have you been in Gorski Kotar in some caves?

- No. I was in Split, at Bradata aukcija.

- MR. RAZOR, I shaved my beard at your barbershop for Bradata aukcija.

- Congratulations! And thanks to everyone who participated in this charity event, either by shaving or donating for someone's beard.

- How was it in Split?

- It's hard to describe it in words. Even if I showed you the videos I have, you wouldn't be able to experience the amount of positive energy that flowed through the space where the Bearded Auction took place. And not just positive energy: so many emotions were in the air that day! Some people parted with their beards after more than ten years, saying their children wouldn't recognize them when they returned home. My friend Šunje shaved his head to support all those who have fought and will fight cancer.

- How many people did you shave?

- There were more than a hundred and twenty shaved beards in total, and together with my colleagues, I tried to make sure that everyone who came to shave enjoyed their time in the chair.

- MR. RAZOR, how was the atmosphere?

- As time passed, the atmosphere got better and better. I can't remember the last time I was at such a celebration. It was truly a party, especially after the end of the match and Hajduk's victory. Dear friends, as you look at the slideshow from Bradata aukcija, I would like you to promise me something.

- WE WILL!

- Today, I want you to promise yourselves that you will take care of your health and well-being.

- Well, that's not hard, MR. RAZOR!

- This means that all of you under 30 should go for a testicular ultrasound at least once every two years to make sure everything is okay. Even if they find something, the treatment outcomes are excellent. That's why I'm asking you to go and support your friends who are not with us tonight in this room to get checked.

- MR. RAZOR, that's what friends are for.

- All of you who have turned fifty, I would like to ask you to regularly check the PSA parameter in the blood to make sure everything is fine with your prostate.

- No problem, we'll ask the doctor to include that when we have blood drawn.

- And finally, but by no means least importantly: I want to ask you not to be afraid to talk about your problems. When things get tough, talk to a friend, partner, or if you prefer, stop by the barbershop. It may not solve all the problems, but there are people trained to help us and everyone around us feel better. Don't be afraid to ask for help because it's not a sign of weakness but a sign that you want to progress and be better!

 

Until our next meeting at the airport or in the barbershop, best wishes from

 

Your friend,

MR. RAZOR

Comments


bottom of page